BHXH Việt Nam tiếp tục hướng dẫn giải quyết hiệu quả các chế độ đối với người lao động cụ thể:
 
Hướng dẫn giải quyết chế độ BHXH với người lao động tại các đơn vị chưa đóng đủ BHXH