Đó là yêu cầu của UBND tỉnh Vĩnh Long về công tác thực hiện giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến hết năm 2021.

Vĩnh Long: Yêu cầu xử lý dứt điểm vốn đầu tư công năm 2020 chuyển sang 2021

Vĩnh Long có 12 công trình chưa giải ngân thuộc vốn chuyển tiếp; 18 công trình giải ngân dưới 30%; 5 công trình giải ngân dưới 40%; các dự án thuộc vốn ODA giải ngân chỉ đạt 6%. Riêng các dự án thuộc nguồn bội chi ngân sách giải ngân đạt tỷ lệ cao, với 81%.

Theo báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Long, tính đến ngày 30/9/2021, Tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công được 2.314,352 tỷ đồng, đạt 53,71% kế hoạch. Trong đó, vốn của Tỉnh thực hiện được 1.767,416 tỷ đồng, đạt 55,54%; vốn Trung ương thực hiện được 554,124 tỷ đồng, đạt 48,6%. Trên địa bàn Tỉnh đã có 130/137 dự án khởi công mới, đã quyết toán vốn đầu tư dự án 277 công trình, đang thẩm tra 53 công trình.  

Tuy nhiên, về khối lượng và giải ngân nguồn vốn chuyển tiếp tỉnh Vĩnh Long còn chậm. Cụ thể, các dự án có vốn chuyển tiếp còn 12 công trình chưa giải ngân; 18 công trình giải ngân dưới 30%; 5 công trình giải ngân dưới 40%; các dự án thuộc vốn ODA giải ngân chỉ đạt 6%. Riêng các dự án thuộc nguồn bội chi ngân sách giải ngân đạt tỷ lệ cao, với 81%.

Về nguyên nhân giải ngân chậm, UBND tỉnh Vĩnh Long cho rằng, do công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn rất chậm nên dẫn đến chậm giải ngân phần vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và vốn xây lắp công trình. 

Bên cạnh đó, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền các cấp chưa tốt; công tác tham mưu của cơ quan chuyên môn cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ chưa chủ động, đề xuất (không quyết tâm, không sâu sát, không kịp thời); một số chủ đầu tư chưa chủ động trong quá trình thực hiện, yếu kém về năng lực…

Về nguyên nhân khách quan, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và mùa mưa bão cũng đã ảnh hưởng đến thi công công trình, làm chậm tiến độ giải ngân.

Do đó, để khắc phục tình trạng trên, ông Lê Quang Trung - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương trong thời gian tới cần tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng, giải quyết khiếu nại, vận động, cưỡng chế; thường xuyên tháo gỡ khó khăn cho từng dự án/ công trình cụ thể (đặc biệt là vốn Trung ương, vốn vay ODA, các công trình nông thôn mới...) để đẩy nhanh tiến độ về khối lượng và giải ngân vốn.

Song song đó, tập trung hoàn thành thủ tục đối với các dự án chưa khởi công để khởi công trong cuối tháng 10/2021 và chậm nhất 15/11/2021 phải dứt điểm. Đối với các dự án thuộc nguồn vốn Trung ương, vốn năm 2020 chuyển sang 2021 phải tập trung xử lý dứt điểm.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra để xử lý vi phạm trong đầu tư xây dựng, đấu thầu, tiến độ, chất lượng trong xây dựng; rà soát điều chỉnh, bổ sung, cắt vốn để đảm bảo cân đối nguồn thu...

Trước đó, ngày 19/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Vĩnh Long: Yêu cầu xử lý dứt điểm vốn đầu tư công năm 2020 chuyển sang 2021

Về nguyên nhân giải ngân chậm, UBND tỉnh Vĩnh Long cho rằng, do công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn rất chậm nên dẫn đến chậm giải ngân phần vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và vốn xây lắp công trình.

Theo đó, việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021, là ý thức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19, đồng thời đẩy mạnh giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. 

Thực hiện chế tài xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công. Kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi và người đứng đầu các cấp chính quyền...

Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư công của cơ quan, đơn vị và địa phương do mình quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập ngay tổ công tác của tỉnh, đồng thời xem xét việc cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách tỉnh năm 2021 của các cơ quan, đơn vị và địa phương đến ngày 30/9/2021 có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch vốn ngân sách Trung ương và địa phương được giao từ đầu năm để cương quyết điều chuyển cho các cơ quan, đơn vị và địa phương khác có nhu cầu bổ sung vốn thực hiện để thực hiện các dự án quan trọng, cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ theo quy định. Làm đầu mối tham mưu UBND tỉnh họp giao ban định kỳ với các ngành, địa phương, đơn vị về công tác xây dựng cơ bản.

Đồng thời giao Sở Tài chính phối hợp Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long công khai tình hình thực hiện và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn theo chức năng, nhiệm vụ được giao…