THỦ TƯỚNG GẶP DOANH NGHIỆP: Kịp thời giải quyết các khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp

Thủ tướng gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương sáng 26/9.

Trong báo cáo chuẩn bị Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ gặp cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19, Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho biết, ngay sau khi được thành lập do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái là tổ trưởng đã tiến hành họp để tổ chức triển khai công việc, ban hành quy chế hoạt động thành lập nhóm giúp việc của Tổ công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên. 

Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận các kiến nghị của 9 hiệp hội doanh nghiệp và đã chủ động họp giao ban hàng tuần với nhóm giúp việc của Tổ công tác nhằm khẩn trương rà soát nghiên cứu đề xuất phương án xử lý các kiến nghị, cập nhật tiến độ và đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

Trong thời gian tới tổ công tác sẽ tiếp tục chủ động tiếp nhận thông tin kiến nghị từ doanh nghiệp và người dân cũng như tổng hợp tình hình triển khai, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại nghị quyết số 105/NQ-CP, phối hợp với các bộ, cơ quan (thành viên Tổ công tác) những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp người dân theo chức năng, nhiệm vụ được giao để xem xét, xử lý, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị bố trí và gửi thông tin đầu mối chuyên trách để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc kiến nghị của doanh nghiệp.

THỦ TƯỚNG GẶP DOANH NGHIỆP: Kịp thời giải quyết các khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu định kỳ hằng tháng hoặc khi cần thiết, Tổ công tác kịp thời tổng hợp tình hình giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân theo thẩm quyền của Bộ, cơ quan, địa phương, đề xuất phương án giải quyết vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền (nếu có), báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tổ công tác do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh làm là Tổ trưởng. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thành viên nhóm giúp việc Tổ công tác đã tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động nhiệm vụ.

Báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Tổ trưởng Tổ công tác về tình hình triển khai nhiệm vụ của Tổ công tác 14/9/2021, tập trung vào vấn đề thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ ngành. 

Tổ chức làm việc trực tuyến với một số địa phương với một số địa phương các vùng kinh tế trọng điểm, các địa phương gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên.... để trao đổi, xử lý các vướng mắc của địa phương.

Tổ chức rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở báo cáo của 25/29 bộ, ngành và 56/63 địa phương. Kết quả tổng hợp sơ bộ khoảng 70 vấn đề khó khăn vướng mắc phát sinh đối với sự án đầu tư công; khoảng 200 bệnh đề khó khăn vướng mắc đối với dự án đầu tư kinh doanh, và khoảng 30 vấn đề khó khăn vướng mắc đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 

Các vấn đề vướng mắc này được phân loại theo các nhóm sau: Vướng mắc liên quan đến luật thuộc thẩm quyền của Quốc hội; vướng mắc liên quan đến Nghị định thuộc thẩm quyền của chính phủ; vướng mắc liên quan đến Thông tư thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành và vướng mắc phát sinh do có cách hiểu chưa thống nhất cần được hướng dẫn thực hiện; dự kiến báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác trong tháng 10/2021, đồng thời thực hiện rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc đối với một số dự án cụ thể.